汉字拼音大全

a开头的拼音

a ai an ang ao

b开头的拼音

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

e开头的拼音

e ei en eng er

f开头的拼音

fa fan fang fei fen feng fo fou fu fiao

j开头的拼音

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

o开头的拼音

o ou

p开头的拼音

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

q开头的拼音

qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

r开头的拼音

ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

w开头的拼音

wa wai wan wang wei wen weng wo wu

x开头的拼音

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

y开头的拼音

ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun